Home > Europa > Amsterdam Nieuw-West > Talentenschool Amsterdam Nieuw-West

De Talentenschool

Via een nichtje van Evert, Boudewien, die in de organisatie 1001Nacht meewerkt, worden wij in 2013 attent gemaakt op De Talentenschool in Amsterdam Nieuw-West.

1001Nacht is een multicultureel kinderkamp voor kinderen die anders nooit op vakantie gaan.  Voortvloeiend uit deze organisatie is De Talentenschool voortgekomen. 1001Nacht en De Talentenschool zijn twee aparte stichtingen maar hebben dezelfde bestuurssamenstelling en werken nauw samen. Bij het starten van een nieuw project op De Talentenschool is er behoefte aan laptops en Boudewien vraagt of de Talentenschool het Molenaars Kinderfonds mag benaderen om hierin te voorzien.

De Talentenschool biedt kinderen tussen de 8 en 16 jaar buitenschoolse programma’s aan voor extra ondersteuning in hun leerproces, beroepskeuze en sociaal-emotionele ontwikkeling. De organisatie richt zich met name op kinderen met een sociaaleconomische achterstand of met een taalachterstand. Speerpunten zijn taalvaardigheid, woordenschat, algemene- en talentontwikkeling.

Door kinderen te wijzen op hun talenten verhoogt De Talentenschool hun zelfvertrouwen en leren de kinderen dat leren leuk is.

Ouders en leerkrachten worden actief betrokken in het leerproces van het kind. Het door De Talentenschool ontwikkelde kindvolgsysteem maakt het leerproces van het individuele kind inzichtelijk.

Een belangrijk onderdeel van de leerbegeleiding is Taal Op Stap. Met uitstapjes met oefeningen en verwerkingsopdrachten wordt de woordenschat van de kinderen vergroot.

De organisatie is actief bezig met het ontwikkelen en starten van nieuwe projecten, zoals een voorleesprogramma voor ouders en kinderen uit groep 1 en 2.

De Talentenschool bestaat sinds 2006 en heeft sindsdien subsidie ontvangen van de gemeente. Door bezuinigingen is deze subsidie begin 2012 stopgezet. Sindsdien wordt de financiering gedaan door verschillende fondsen.

 

De aanvraag

Het belang van deze organisatie blijkt uit het gegeven dat de onderwijsprestaties van kinderen in dit stadsdeel ver achterblijven bij het stedelijk gemiddelde. Kinderen met een taalachterstand komen moeilijker mee in andere vakken en riskeren een achterstand op verschillende vlakken. Van de leerlingen met een Marokkaanse, Turkse, Surinaamse of Antilliaanse achtergrond krijgt rond de 30% een HAVO/VWO advies. Bij de autochtone bevolking in Amsterdam is dit rond de 72%. 1

Waarom een aanvraag voor laptops? De directeur van de talentenschool, Willemijn Beekman, verwoordt het als volgt: “op dit moment hebben we 80 deelnemers per week (alle weken behalve vakanties) en naar verwachting breidt zich dat per maart 2013 uit naar ongeveer 110-125 deelnemers (we wachten op een laatste financiële bijdrage via Oranjefonds voor een groot ouder- en kindleesproject en 1 a 2 aanvullende leerbegeleidingsgroepen via bewonersinitiatieven). We hebben op dit moment 1 laptop per groep waar kinderen op rouleren en dus niet wekelijks aan bod komen. Zodra we meer laptops in de groep kunnen gebruiken kunnen we ook de lesopdrachten veel meer op ICT gaan richten en meer in de les verwerken; een grote wens van ons. In elke groep (12-16 leerlingen) zou een kind gemiddeld een half uur van de 1,5 uur les een laptop gebruiken (voor zoekopdrachten op het internet, invullen van werkbladen en taal- en rekenspelletjes en in de toekomst; bijhouden eigen portfolio).

De intakegesprekken vinden deels plaats op de scholen (ongeveer 50% van onze leerlingen), waarbij de docent een laptop meeneemt om met ouder en kind de persoonlijke kind-groeister in te vullen (die komt in het portfolio van het kind, dat het kind zelf beheert).

Christel bezoekt De Talentenschool en Martin buigt zich over de vraag wat de meest voordelige aanpak is voor het kopen van laptops en tablets.

Uiteindelijk steunen wij De Talentenschool door de financiering van twaalf laptops en twee tablets. Ze zijn er heel blij mee.

1  Bron: Gemeente Amsterdam, Stadsdeel Nieuw-West; Jong Nieuw West, Uitvoering actielijnen Jeugd en Onderwijs in Nieuw-West 2013-2015

 

Voortgang

Enkele maanden later is het Molenaars Kinderfonds op uitnodiging aanwezig bij de presentatie van het Handboek Ouder en Kind Leesgroep. Dit is een onderwijsmethode ontwikkeld in samenwerking met onderwijs en taal experts en mag als voorbeeld dienen voor andere instellingen, aldus Wethouder Welzijn, Jeugd en Zorg van Stadsdeel Nieuw West, mevr. dr. Jesse Bos, aan wie het handboek wordt overhandigd.

Bij dat bezoek komt naar voren dat de laptops intensief gebruikt worden en uitstekend in de behoefte voldoen.

 

 

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*