Home > Privacyverklaring

Privacyverklaring

Stichting Molenaars Kinderfonds is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Stichting Molenaars Kinderfonds
correspondentieadres: Oude Balksterweg 1, 8567 HJ Oudemirdum
e-mail: info@molenaarskinderfonds.nl


PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

Stichting Molenaars Kinderfonds verwerkt uw persoonsgegevens, omdat u betrokken bent bij onze organisatie en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt via het geven van een donatie of via de vraag om informatie/ ondersteuning van ons fonds. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Donatie

MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG WIJ PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN

Het Molenaars Kinderfonds verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling of een betaling aan u
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien u contact met ons zoekt
 • Uw verzoek tot ondersteuning te kunnen behandelen
 • U te kunnen bedanken voor een donatie
 • Om onze nieuwsbrief en eventueel een jaarverslag of aankondiging van een bijzondere activiteit van ons fonds aan u te kunnen versturen
 • Wij verwerken ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn.

HOE LANG WE PERSOONSGEGEVENS BEWAREN

Stichting Molenaars Kinderfonds bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

Stichting Molenaars Kinderfonds verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend aan derden met uw schriftelijke toestemming of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Reacties van bezoekers kunnen door een geautomatiseerde spamdetectie service geleid worden.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens, zoals bij ons opgeslagen, in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele eerder gegeven toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Molenaars Kinderfonds en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waar wij van u over beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, overdracht van uw persoonsgegevens of (intrekking van) uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@molenaarskinderfonds.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. U mag in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart maken. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Stichting Molenaars Kinderfonds wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN

Stichting Molenaars Kinderfonds neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@molenaarskinderfonds.nl