Home > Giften

Giften, nalatenschappen en legaten

Donaties zijn onmisbaar om onze doelstellingen te realiseren. Uw gift is dan ook van harte welkom op bankrekening IBAN NL42 RABO 014 38 90 1 66 bij de Rabobank ten name van Stichting Molenaars Kinderfonds, Oude Balksterweg 1, Oudemirdum.

Onze Stichting is door de belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) onder nummer (RSIN) 819529825. Hiermee zijn wij een erkend goed doel en komen onze donateurs en de stichting in aanmerking voor fiscale voordelen. De ontvangen gelden kunnen dus zoveel mogelijk voor onze projecten worden aangewend.

Gewone giften

Als binnen een kalenderjaar het totaalbedrag van uw giften aan ANBI’s, Culturele ANBI’s en zogenaamde “steunstichtingen SBBI” hoger is dan de drempel van 1% van uw zogeheten ‘verzamelinkomen’ mag u het meerdere aftrekken tot maximaal 10% van uw verzamelinkomen. Giften aan Culturele ANBI’s mogen, tot een bepaald maximum, in de berekening worden verhoogd met 25%.

Verzamelinkomen = het inkomen uit werk en woning (box 1) plus het inkomen uit aanmerkelijk belang (box 2) plus het belastbare inkomen uit sparen en beleggen (box 3) minus de persoonsgebonden aftrekposten.

Indien u gedurende het belastingjaar een fiscale partner heeft, kunt u de aftrekbare gewone giften van u en uw fiscale partner bij elkaar optellen. Om de drempel te berekenen, telt u de drempelinkomens van u en uw fiscale partner ook bij elkaar op. Het aftrekbare bedrag kunt u onderling verdelen zoals u dat wilt, als het totaal maar 100% is.

Giften door vennootschappen komen onder voorwaarden in aanmerking voor aftrek bij de vennootschapsbelasting.

Periodieke giften

Wanneer u gedurende minimaal 5 jaar minimaal één keer per jaar eenzelfde periodieke gift wilt doen, heeft dit als voordeel dat zowel de minimum drempel van 1% als het maximum voor de belastingaangifte niet van toepassing is.
Het gehele bedrag is dan aftrekbaar. Wel dient de gift schriftelijk te worden vastgelegd in een schenkingsovereenkomst of een notariële akte.
Sinds 2014 is een notariële akte niet meer verplicht voor belastingaftrek van een periodieke gift, waardoor de notariskosten kunnen worden uitgespaard. Als u een periodieke gift wilt doen aan Stichting Molenaars Kinderfonds, kunt u gebruik maken van de schenkingsovereenkomst die u op onze website kunt downloaden.
U kunt deze in tweevoud afdrukken, verder invullen, ondertekenen en per post sturen naar:

Voorzitter Stichting Molenaars Kinderfonds

A.O. Molenaar
Oude Balksterweg 1
8567 HJ Oudemirdum

Klik hier om de schenkingsovereenkomst te downloaden.

Nalatenschap

U kunt in uw testament Stichting Molenaars Kinderfonds als (mede)erfgenaam voor een bepaald deel van uw nalatenschap opnemen. Dit erfdeel zal door de stichting beneficiair worden aanvaard, dat wil zeggen alleen definitief worden aanvaard wanneer het positief blijkt. Het door ons aanvaarde erfdeel is vrij van erfbelasting.

Legaat

U kunt ook gelden schenken door een legaat te vestigen. Een legaat is een vast geldbedrag of een bepaald percentage van uw nalatenschap, eventueel aangepast aan de inflatie.
Bij een legaat kan de stichting niet worden geconfronteerd met schulden uit de nalatenschap.

Legaten aan Stichting Molenaars Kinderfonds zijn vrijgesteld van erfbelasting.
U kunt een legaat maken bij testament (opgemaakt door de notaris) of bij codicil (opgemaakt door uzelf).
Een voorbeeldtekst voor een legaat kan als volgt luiden:
‘Hierbij legateer ik, vrij van rechten en kosten, een bedrag van € …….. (het bedrag dat u wilt nalaten) aan Stichting Molenaars Kinderfonds, Oude Balksterweg 1, 8567 HJ Oudemirdum’.