Home > ANBI

Algemeen:

Statutaire naam: Stichting Molenaars Kinderfonds

Kamer van koophandel nummer: 37142036

RSIN / fiscaal nummer: 8195.29.825

ANBI-status: Ja

Contactgegevens:

Postadres: Oude Balksterweg 1, 8567 HJ Oudemirdum

Website: www.molenaarskinderfonds.nl

Email: info@molenaarskinderfonds.nl

Telefoon: 0651215821

Samenstelling bestuur:

Voorzitter: De heer A.O. Molenaar

Secretaris: De heer E.W. van Aardenne

Penningmeester: De Heer E.W. van Aardenne

Lid: De Heer M.C. de Rooij

Lid: mevrouw J.R.G. Molenaar

Doelstelling:

De Stichting heeft ten doel:

1. Het verlenen van financiële steun aan medische en humanitaire projecten in zowel binnen- als buitenland. Hierbij valt te denken aan bestaande initiatieven die behoefte hebben aan additionele fondsen om iets te realiseren, zoals de bouw of verbetering van een school, lesmateriaal, ondersteuning van medische projecten of verbetering van de leefomgeving van kinderen en hun ouders.

2. Het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn, zoals het beoordelen van aanvragen, contacten onderhouden met projecten, fondsenwerving, informatieverstrekking e.d.

Zie hier onze Statuten Molenaarskinderfonds.

Beleidsplan: 

Werkzaamheden

• Kansarme kinderen ontplooiingsmogelijkheden bieden.

• Inventariseren van deze behoeften via netwerken.

• Beoordelen van ingediende aanvragen voor steun.

• Persoonlijk contact onderhouden met lokale contactpersonen.

• Bezoeken van projecten door de stichting of een deskundige relatie om problemen te inventariseren, bestedingen te controleren en persoonlijk verslag te kunnen doen aan donateurs.

Procedure Fondswerving

• Werven van donateurs via verschillende netwerken.

• Scholen betrekken bij acties.

• Benefiet bijeenkomsten organiseren voor projecten via onze netwerken.

• Bekendheid geven aan ons bestaan en onze activiteiten middels publiciteit.

Wijze van vermogensbeheer, besteden, uitkeren

De financiën worden beheerd door de penningmeester. Hierover legt hij jaarlijks verantwoording af aan het stichtingsbestuur.

Binnengekomen geld wordt binnen 1 jaar voor het grootste deel besteed aan valide projecten, tenzij het gaat om grotere geldbedragen verkregen uit bv. een erfenis. Dan zal een verantwoorde besteding meer tijd vergen. Dergelijke grotere bedragen zijn essentieel voor de continuïteit van het fonds omdat de stichting afhankelijk is van donaties die in de toekomst schommelingen kunnen vertonen. Zolang het geld nog niet besteed is, zal dit door de penningmeester, onder goedkeuring van het stichtingsbestuur, rentedragend worden uitgezet bij één of meer goed bekend staande financiële instellingen dan wel gedeeltelijk worden belegd met een korte tijdshorizon. Uitkeringen aan projecten zal alleen geschieden op voorwaarde van goede verantwoording van de besteding door de lokale contactpersonen. Een klein deel van de middelen van de stichting gaat naar fondswerving, promotiemateriaal en overheadkosten. Bestuurlijke taken van de stichting worden op vrijwillige basis gedaan.

Jaarverslag:

Kijk onder het kopje jaarverslag (op deze website) voor het meest recente verslag van de uitgeoefende activiteiten, waarin ook de financiële verantwoording is opgenomen.

Beloningsbeleid:

De bestuurlijke taken worden op vrijwillige basis gedaan. Daadwerkelijk door bestuursleden gemaakte kosten worden vergoed. Indien freelancers worden ingehuurd om bepaalde taken uit te voeren zal er een vergoeding worden uitgekeerd op basis van gewerkte uren.

 

anbi